Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Demandt, Alexander

demandt_alexander
© privat
Alexander Demandt rođen je 1937. u Marburgu, studirao je povijest i latinsku filologiju u Tübingenu, Münchenu i Marburgu. 1963. doktorirao je s temom „Kritika suvremenog doba i slika povijesti kod Ammianusa Marcellinusa“. 1964. dobio je stipendiju  Njemačkog arheološkog instituta. Nakon što je predavao u Frankfurtu na Majni, Kielu i Konstanzu habilitirao je u Konstanzu s radom „Magister Militum“. Od 1974. do 2005. predavao je stariju povijest na Institutu Friedrich Meinecke pri Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Alexander Demandt objavio je niz monografija i 2003. dobio je Nagradu Ausonius.