Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Lehmann, Hans-Thies

.

lehmann hans thiesProf. Dr. Hans-Thies Lehmann, rođen 1944. u Ehringshausenu, ugledni je teatrolog. Od 1988. do svog umirovljenja 2010. kao profesor je predavao teatrologiju na Sveučilištu u Frankfurtu na Majni, gdje je bitno pridonio ustrojavanju katedra za kazalište, film i znanosti o medijima te katedre dramaturgije. Od 2013. do 2014. bio je profesor dramaturgije na Visokoj školi za glazbu i kazalište u Leipzigu. Kao gostujući docent predavao je i u Amsterdamu, Berkeleyju, Charlottesvilleu, Kentu, Krakovu, Parizu, Tokiju i Beču. Težišta njegova istraživanja su suvremeno kazalište, estetska teorija te Bertolt Brecht i Heiner Müller. Godine 2017. Hans-Thies Lehmann primljen je u Berlinsku akademiju umjetnosti.