Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Lamut, Vera

.

lamut veraVera Lamut, rođena 1946. u Ljubljani, studirala je anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani te dva semestra na Sveučilištu u Hamburgu. Nakon toga radila je kao prevoditeljica u velikoj odvjetničkoj tvrtki za patente te dodatno kao sudski tumač i slobodna prevoditeljica s težištem na teologiji i filozofiji prava. Tako je osim mnogobrojnih pravnofilozofskih eseja prevela i knjige Arthura Kaufmanna, Renéa Davida i Günthera Graßmanna, Janka Ferka, Leonida Pitamica, Hansa Kelsena te uglednih američkih filozofa prava, Dworkina i Fullera.