Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Nikolova, Nina

.

nikolova ninaNina Nikolova, rođena 1964. u Byali Slatini (Bugarska), asistentica je na Sveučilištu Paissiy Hilendarski u Plovdivu, gdje predaje sociologiju. Od 1996. do 2004. bila je  kourednica časopisa Критика и Хуманизъм (časopisa za kritičku teoriju i nove humanističke studije). Od 1992. znanstvena je suradnica na Institutu za kritička sociološka istraživanja u Sofiji. Područja njezina rada su: sociologija javnosti, sociologija socijalističkog društva, sociologija tijela. Nina Nikolova prevela je više socioloških i filozofskih djela, između ostalih, djela Niklasa Luhmanna, Ulricha Becka, Sigmunda Freuda i Hansa Blumenberga.